Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201.H24) ngày 03/04/2017

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201)
Lớp : IS201.H24
Phòng : GD1
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 03/04/2017