Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Chuyên đề J2EE (SE325.H21) ngày 18/02/2017

CBGD : Nguyễn Trác Thức
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề J2EE (SE325)
Lớp : SE325.H21
Phòng : GD2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 18/02/2017