Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing (SE405.H21) ngày 23/02/2017

CBGD : Nguyễn Trác Thức
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing (SE405)
Lớp : SE405.H21
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 23/02/2017