Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing (SE405.H21) ngày 20/02/2017

CBGD : Nguyễn Trác Thức
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing (SE405)
Lớp : SE405.H21
Phòng : C107
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 20/02/2017