Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 2 (EN005.H212) ngày 11/03/2017

CBGD : Tạ Kim Hoàng
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 2 (EN005)
Lớp : EN005.H212
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 11/03/2017