Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình ứng dụng mạng (NT109.H22) ngày 15/02/2017

CBGD : Nguyễn Quang Minh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình ứng dụng mạng (NT109)
Lớp : NT109.H22
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 15/02/2017