Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104.H24) ngày 10/03/2017

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104)
Lớp : SE104.H24
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 10/03/2017