Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.H23) ngày 04/01/2017

CBGD : Hồ Long Vân
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.H23
Phòng : C107
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 04/01/2017