Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạng máy tính (IT005.H11) ngày 29/12/2016

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.H11
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 29/12/2016