Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Quản trị mạng và hệ thống (NT132.N11.ANTT) ngày 05/01/2023

CBGD : Lê Đức Thịnh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản trị mạng và hệ thống (NT132)
Lớp : NT132.N11.ANTT
Phòng : B5.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 05/01/2023