Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kiến trúc máy tính (IT006.N12) ngày 07/12/2022

CBGD : Hồ Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Kiến trúc máy tính (IT006)
Lớp : IT006.N12
Phòng : B1.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 07/12/2022