Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.N11) ngày 31/12/2022

CBGD : Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.N11
Phòng : B1.18
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 31/12/2022