Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý ảnh và ứng dụng (CS406.M11) ngày 25/11/2021

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ảnh và ứng dụng (CS406)
Lớp : CS406.M11
Phòng : B4.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 25/11/2021