Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410.M11.1) ngày 29/11/2021

CBGD : Lương Ngọc Hoàng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Mạng neural và thuật giải di truyền (CS410)
Lớp : CS410.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 2 , ngày 29/11/2021