Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ điều hành (IT007.M12) ngày 23/11/2021

CBGD : Nguyễn Duy Xuân Bách
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.M12
Phòng : GD1
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 23/11/2021