Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù ONLINE An toàn mạng máy tính (NT101.M11.ANTT.1) ngày 26/11/2021

CBGD : Văn Thiên Luân
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng máy tính (NT101)
Lớp : NT101.M11.ANTT.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 26/11/2021