Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 ONLINE Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221.M11.1) ngày 29/10/2021

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221)
Lớp : CS221.M11.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 29/10/2021