Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc rời rạc (MA004.K24) ngày 03/07/2020

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.K24
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 03/07/2020